ورود نام‌نویسی

آیا می توان در زمان بارداری دوباره حامله شد

آیا می‌توان در زمان بارداری دوباره حامله شد؟

/superfoetation

یک زن بریتانیایی که دو قلو حامله بود در حین حاملگی دوباره باردار شد و در نهایت سه قلو زایید.
آیا چنین اتفاقی ممکن است؟
چنین اتفاقی ممکن است و به آن حاملگی مضاعف (superfoetation) می‌گویند هر چند در انسان بسیار نادر است. در طول صد سال تنها شش بار چنین اتفاقی افتاده است.
آیا چنین اتفاقی ممکن است در دوره نه ماهه حاملگی رخ دهد؟
تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک پس از لقاح، حاملگی دوباره را غیرممکن می‌کند اما در موارد استثنایی، حاملگی مضاعف، دو تا چهار هفته بعد از لقاح اول، ممکن است.