آیا ما واقعا بر تصمیم های خود تسلط داریم

روانشناسی مصرف کننده و تناقض انتخاب

/using-psychology-of-choice-for-success

دانلود کتاب پارادوکس انتخاب: چرا بیشتر کمتر است - تناقض انتخاب: گزینه‌های کمتر یعنی تصمیم‌گیری راحت‌تر