آیا غذا خوردن در جایی که شخص مریض کروناویروس وجود دارد