آیا زنان باردار بیشتر از دیگر افراد مستعد عفونت تشدید بیماری و مرگ بر اثر ویروس کرونا هستند