آیا روح پس از مرگ باقی می ماند

آیا 'روح' پس از مرگ باقی می‌ماند؟

/signs-showing-that-human-consciousness-remains-after-death-increase

تعریف مرگ - مرگ از نظر بالینی


آیا ذهن می داند که در حال مردن است؟ هشیاری مغز در زمان مرگ

/does-the-mind-know-that-it-is-dying

بعد از مرگ، مغز می فهمد که شما مرده اید - Does the mind know that it is dying? Brain consciousness at death