آیا راهکاری برای رهایی از افکار آزار دهنده وجود دارد