آیا تنفس در دود غلیظ می تواند ویروس کرونا را از بین ببرد