آموزش اصولی ساخت یک ربات

هشداری برای انسانها، ربات ها نیازمند آموزش های روانشناسی

/robots-needs-psychological-training

Warning for humans, robots need psychological training