زندگی مانند یک سلف سرویس است. هیچ کس چیزی را به شما نمی دهد. شما نمی توانید سر میز بنشینید و انتظار داشته باشید دیگران به شما خدمت کنند. باید بلند شوید و قبول مسئولیت کنید و به خودتان خدمت کنید.


نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی