‎ویلیام گلاسر ، ‎روان پزشک آمریکایی و پایه گذار نظریه انتخاب و واقعیت درماني، اعتقاد دارد که ما خود سرنوشت خود را مي سازيم . ‎هیج عامل قدرتمندي از خارج ، سرنوشتي را بر ما تحمیل نمي کند، چه نام آن عامل را شانس بگذاریم چه آن را «قسمت» بنایم. نه خدایان، نه شیاطین، نه روح زمانه و نه جبر تاریخ هیچ کدام نمي توانند سرنوشت نهايي ما را رقم زنند. ‎عوامل خارجي اجزايي از زندگی ما را تغيير مي دهند ولي ما توان آن را داریم که با تغییردادن جزء دیگري از زندگي مان آن عامل را خنثی کنیم یا حتي آن را به نفع خود به کار گیریم ‎از نظر« #گلاسر» ورشکستگي عاطفي، فقر، اعتیاد و بيماري محصول انتخاب های ما هستند گرچه هیچ کس به طور فعال چنین گزینه هایی را انتخاب نمي کند اما به صورت غیرفعال وغیرمستقیم این گزینه ها را به زندگي خود فرا می خواند . ‎هیچکس بیماری را به طور مستقیم انتخاب نمي کند اما زماني که فرد تغذيه ي ناسالم را انتخاب مي کند، ورزش را انتخاب نمي کند و رقابت هاي کور بر سر مال و منال یا بر سر جاه و مقام را انتخاب مي کند درواقع به صورت غیرمستقیم درحال انتخاب بیماری است 

نویسنده: سارا سلامت شریف

کارشناس ارشد روانشناسی