وقتی روبه روی یکدیگر سر یک میز نمی نشینید، باید جایگزینی برای صمیمیت و نزدیک بودن پیدا کنید. چگونه میتوانید در حالی که صدها کیلومتر با هم فاصله دارید صمیمیت و نزدیکی ایجاد کنید؟ چگونه می توانید به کسی که با او تلفنی صحبت می کنید احساس خاص بودن بدهید؟
جواب ساده ای دارد. نام او را به دفعات زیاد تکرار کنید. در واقع صحبت خود با او را با نام او بمباران کنید. وقتی طرف مقابل اسم خود را از زبان شما می شنود، بسیار خوشحال می شود.
«متشکرم سام.» «بهتر است همین کار را بکنیم بتی.» «چرا نه دیمیتری؟» «کتی، از صحبت کردن با تو لذت بردم.» بردن نام طرف مقابل در جریان یک صحبت رودررو سلطه جویانه به نظر می رسد. اما در صحبت تلفنی وضع فرق می کند. اگر کسی اسم شما را به زبان بیاورد، به صحبتش گوش می دهید. اگر مستمع شما از موضوع پرت شده است، با شنیدن اسمش دوباره به شما توجه می کند.

صدا زدن اسم به تکرار
وقتی اشخاص اسمشان را می شنوند، حواسشان جمع می شود. به هنگام صحبت تلفنی اسم اشخاص را به دفعات تکرار کنید. در صحبت رودررو اسم کسی را به دفعات تکرار کردن ممکن است سلطه جویانه به نظر برسد، اما در صحبتهای تلفنی این کار به سود شما تمام می شود.

لحن خود را دوستانه کنید و سعی کنید که مانند یک آشنا از بردن نام اشخاص واهمه ای نداشته باشید.

فراموش نکنید که دوستانه صدا زدن افراد به این معنا نیست که نام آنها را مخفف کنید.

هرگز وقتی با فردی مثلا به نام ادوارد تماس میگیرید که چندان صمیمی نیستید او را ادی صدا نزنید. این کار نه تنها صمیمانه نیست بلکه بی ادبانه است و ممکن است تاثیر معکوس بگذارد.

تماس با مشاور

ارسال پیام به مشاور