• اصل اول: مدیریت زمان ارزش مشارکت تان را افزایش میدهد

عزت نفس، حاصل این شناخت در شماست که در زندگی و کار میزان تفاوت اعمال بیرونیتان بیشتر از تفاوت در درونتان است، یعنی بیشتر از آنچه که از نتیجه کارتان نتیجه گرفته اید، مشارکت داشته اید. هر اندازه همکاری و مشارکت شما در سازمان یا خانواده تان بیشتر باشد، عزت نفس بالاتری خواهید داشت. مدیریت زمان به شما این توانایی را می دهد که توان مشارکت و ارزش هر کاری را که انجام می دهید بالا ببرید.

  • اصل دوم: میزان پاداش شما برابر است با ارزش خدمات شما

هر چه خدمات ارزشمندتری ارائه کنید، بهره بیشتری نصیبتان خواهد شد. با توجه به قانون کاشت و برداشت، مدیریت زمان به شما این امکان را می دهد که کاشت بیشتری داشته باشید و در نتیجه برداشت تان در تمام حوزه های زندگی بیشتر باشد. اگر می خواهید کیفیت و کمیت پاداش هایتان را افزایش دهید، تنها باید به دنبال راه های افزایش ارزش خدماتی باشید که ارائه می دهید. این به میزان زیادی تحت کنترل شماست.

  • اصل سوم: مدیریت زمان باعث می شود که خودتان را مانند یک کارخانه فرض کنید

سیستم تولید هر محصولی در کارخانه سه فاز دارد. فاز اول عوامل تولید یا ورودی کارخانه یعنی مواد خام، زمان، کار، پول و منابع است. اینها عوامل تولید هستند که برای ساخت محصول نهایی مورد نیازند. فاز دوم فعالیت های تولیدی است، یعنی اقداماتی که برای تولید محصول مورد نیازند. کیفیت فعالیت های داخل کارخانه بهره وری کارخانه و بهره وری افرادی را که در فرایند تولید دخالت دارند تعیین می کند. فاز سوم خروجی یا محصول کارخانه است. ارزش کارخانه از روی کیفیت و کمیت خروجی آن به نسبت ورودی اش تعیین می شود.

هدف محوری مدیریت کارخانه افزایش کیفیت و کمیت خروجی های آن کارخانه است. تفاوت عمده میان افراد فوق العاده کارآمد و کسانی که بازده پایینی دارند این است که آنهایی که عملکرد عالی دارند همیشه روی نتایج و محصول کار تمرکز می کنند. افراد معمولی روی عوامل تولیدتمرکز می کنند. آنهایی که عملکردشان عالی است روی دستاوردها تمرکز می کنند. کسانی هم که عملکردشان ضعیف است روی فعالیت ها تمرکز می کنند.

مدیریت مناسب زمان مستلزم آن است که مدام از خودتان بپرسید: «چه کاری از من انتظار می رود؟ چه چیز باید تولید کنم؟ به طور مشخص علت قرار گرفتن من در لیست حقوق بگیران سازمان چیست؟» هر اندازه بیشتر روی حاصل کاری که از شما انتظار می رود تمرکز کنید، بهتر و با کفایت تر خواهید شد. در نتیجه ارزش بیشتری ایجاد می کنید و سهم مهم تری به دست خواهید آورد. بازده بهتری خواهید داشت و بنابراین برای خودتان و شرکتی که در آن کار می کنید ارزشمند تر خواهید شد.

  • اصل چهارم: اینکه از عهده چه کاری برمی آیید یا چه کاری را نمی توانید انجام دهید به کیفیت استفاده از وقت بستگی دارد.

میزان موفقیت و عملکرد شما در هر حوزه ای با میزان توانایی تان در یادگیری بهترین تکنیک های ممکن مدیریت زمان و به کارگیری آنها بستگی دارد. “شما فقط موقعی می توانید کیفیت و کمیت دستاوردهایتان را افزایش دهید که بتوانید کیفیت استفاده مؤثر از وقتتان را بالا ببرید.”

منبع: (قدرت زمان، اثر برایان تریسی)

تماس با مشاور

ارسال پیام با مشاور