شما در جلسه ای حضور دارید و اوضاع رو به وخامت است. رئیس جلسه هم نمی تواند به خوبی اوضاع را کنترل کند. “استیو” و “راشل” کم کم یقه ی یکدیگر را می چسبند. در این موقعیت خطرناک با طرح سوالاتی توجه طرفین دعوا را به برخی جزئیات جلب کنید و تشنج را مهار کنید.

شما اجباری ندارید دعوا را خاتمه دهید. این کار شما نیست، ولی می توانید یک سیاستمدار باشید و به همین سبب مورد توجه واقع شوید و مورد احترام همکاران تان قرار بگیرید.

رو به “استیو” کنید و بپرسید: “استیو، چرا تو معتقدی که این فاکتورهای جدید کارآمد نیستند؟” اگر “راشل” به مشاجره ادامه می دهد، به او بگویید: “صبر کن راشل، فقط می خواهم ببینم استیو چه حرفی برای گفتن دارد؟” در اینجا روشن شده است که شما از کسی جانبداری نمی کنید. اما وضعیت را هم مهار کرده اید.

به حرف های “استیو” گوش دهید و رو به “راشل” بگویید: “تو معتقدی که استیو اشتباه می کند، دلیلت را بگو.” آنچه به طور موثر انجام داده اید، این است که نقش رئیس جلسه را ایفا کردید و کنترل کار در دست شماست. این هم هوشمندانه و هم دیپلماتیک است.

همواره طرح سوال، حرارت را از موقعیت های انفجاری دور می کند. شما رو به یکی از طرفین دعوا می کنید و از او یک پرسش ساده می پرسید. خود را در باتلاق گفتار روانشناسی گرفتار نکنید. مانند اینکه، “چرا اینطور رفتار می کنی؟” یا “آیا می توانی دلیل عصبانیتت را با ما مطرح کنی؟”

در عوض از آنها بخواهید روی موردی متمرکز شوند که نیاز به توضیح داشته باشد. آنها مجبور خواهند شد نهایت سعی خود را برای پاسخگویی به شما به کار گیرند و درباره ی پرسش شما فکر کنند. بنابراین حرارت دعوا را از بین می رود و شما خود را بعنوان یک سیاستمدار اثبات کرده اید.

اگر می بینید خون جلوی چشمان طرفین را گرفته است، از این کار صرف نظر کنید. صورت سفید رنگ یعنی آنها کسی را می زنند و صورت قرمز رنگ یعنی به سختی دست به یقه خواهند شد.

اگر رئیس جلسه به طور موثر و مکفی همه چیز را تحت کنترل دارد، از دخالت صرف نظر کنید. البته اگر کشمکشی شروع شده است، چنین نبوده، اما شاید تلاشی بکنند و از مداخله ی شما ناراحت شوند. در هر حالتی که شما، شخصا درگیر بحث هستید، از طرح پرسش خودداری کنید.

مطرح کردن پرسش سبب می شود توجه افراد از بحث و جدل اصلی به جزئیات معطوف شود. آنها باید بیش از حد عصبانی باشند که نتوانند مودبانه، پاسخ سوال شما را بدهند.

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)