دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید: مراقبت، كنترل عفونت، تشخيص آزمايشگاهی، درمان و ارجاع بيماران - نسخه بهمن ۹۸

شامل مراقبت، كنترل عفونت و مواد ضدعفونی كننده، تشخيص آزمايشگاهی، درمان و ارجاع بيماران مشكوک، محتمل و قطعی
همراه با توصيه‌های سلامت محيط و كار.

دانلود دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید

مراقبت .................................................................................................................................... ٦
اهداف مراقبت ...................................................................................................................... ٦
تعريف موارد بيماری برای نظام مراقبت ....................................................................................... ٦
مورد مشكوك (مورد مشكوك موردی است كه بايد نمونه گيری شده و بررسی های بيشتري درمورد آن
انجام پذيرد) ...................................................................................................................... ٦
كنترل عفونت ........................................................................................................................... ٧
٧ ............................................... nCoV اصول كنترل عفونت در ارائه خدمات بالينی به بيماران مشكوك
ظن باليني بالا و تشخيص زودهنگام .......................................................................................... ٧
٧ ............................................................. (IPC) پياده سازی سريع موازين پيشگيری و كنترل عفونت
به كار گيري احتياطات استاندارد براي همه بيماران ..................................................................... ٩
اقدامات احتياطي بيشتر (تماسي، قطره اي) ................................................................................ ٩
اقدامات كنترل عفونتی مديريتی ............................................................................................ ١١
اقدامات كنترل عفونتي مهندسي و محيطي .............................................................................. ١١
تا چه زمانی رعايت احتياطات تماسی و قطره ای برای بيمار مشكوك كوروناويروس جديد ٢٠١٩ ضروری
است؟ ................................................................................................................................. ١١
مواد مصرفي (شستشو، ضدعفوني و گندزدايي) .............................................................................. ١١
تهيه و حمل و نقل نمونه و تشخيص آزمايشگاهی كوروناويروس جديد .................................................... ١٣
و مداخلات مرتبط .................................................................. ٢١ nCoV- حالت هاي باليني بيماران 2019
فرايند ارائه خدمات باليني ........................................................................................................... ٢٤
ترياژ ................................................................................................................................... ٢٤
انتظار ................................................................................................................................. ٢٤
معاينه .................................................................................................................................. ٢٥
مشاوره پزشكي ...................................................................................................................... ٢٥
٢٥ .................................................................................. nCoV احيا قلبي-ريوي بيماران مشكوك به
3
تعيين تكليف بيماران اورژانس کروناویروس ................................................................................................... ٢٥
درمان .................................................................................................................................... ٢٦
درمان هاي دارويي ............................................................................................................... ٢٦
درمان حمايتي زودهنگام و پايش بيمار ........................................................................................ ٢٦
تهيه نمونه جهت تشخيص آزمايشگاهي ........................................................................................ ٢٧
٢٨ ................................................................... ARDS مديريت نارسايی تنفسی هايپوكسميك و سندرم
مديريت شوك سپتيك ........................................................................................................... ٣٠
موضوعات ويژه زنان باردار ...................................................................................................... ٣١
انتقال بين مراكز درماني.......................................................................................................... ٣٢
هم افزايي اقدامات بهداشتي و درماني ........................................................................................... ٣٣
آموزش بيماران و همراهان ......................................................................................................... ٣٤
توصيه هاي مركز سلامت محيط و كار ............................................................................................ ٣٧
توصيه ها برا ي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ....................................................... ٣٧
دستورالعمل گندزدايي خودروها .............................................................................................. ٣٨
چك ليستها .............................................................................................................................. ٤١
چك ليست بازرسي از بيمارستان براي مقابله با كورونا ويروس .......................................................... ٤١
چك ليست بازرسی از خودروی حمل بيمار برای مقابله با كورونا ويروس ............................................ ٤٢
چك ليست بازرسي ازفرودگاه براي مقابله با كورونا ويروس ............................................................. ٤٣
ضميمه ١ - روش تهيه محلول هاي كلر براي گندزدايي محيط ............................................................. ٤٤
ارتباطات و اطلاع رساني خطر، مشاركت اجتماعي، آمادگي و پاسخ به هنگام در برابر كورونا ويروس جديد
٤٦ ......................................................................................................................... (nCoV-2019)
براي كشورهايي كه در فاز آمادگي براي طغيان احتمالي مي باشند ............................ ٤٧ RCCE چك ليست
اهداف ............................................................................................................................ ٤٧
گام هاي اجرايي ............................................................................................................... ٤٧
4
در كشورهايی كه يك يا بيش از يك مورد قطعی شناسايی nCoV- در خصوص 2019 RCCE چك ليست پاسخ
شده از اين بيماري دارند ........................................................................................................ ٤٩
اهداف ............................................................................................................................ ٤٩
گام های اجرايی ............................................................................................................... ٤٩
موضوعات اورژانس پيش بيمارستانی .............................................................................................. ٥١
برخورد پرسنل اورژانس پيش بيمارستانی بر اساس سناريوها.............................................................. ٥٢
وظايف ديسپچ....................................................................................................................... ٥٣
وظايف ستاد هدايت به محض آگاهي از مورد/موارد مشكوك به كوروناويروس .................................... ٥٥
٥٥ ................................................................................. (EOC) وظايف مركز هدايت عمليات بحران
فرايند تحويل بيمار در بيمارستان ............................................................................................... ٥٧
اقدامات و احتياطات ضروري پايگاه اورژانس ١١٥ متعاقب دريافت مأموريت، اعزام به محل و انتقال بيمار به
بيمارستان ............................................................................................................................ ٥٨
پيوست ١- احتياطات استاندارد ................................................................................................. ٦٣
پيوست ٢- احتياطات بر مبناي روش انتقال

توجه: مطالب سایت شاورنو تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی و یا قطعی و یا تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک، کارشناس، وکیل، مشاور روانشناسی یا روانپزشک و یا حتی متخصص دانست.

در مرکز مشاوره تلفنی هوشمند شاورنو  و اپلیکیشن مشاوره تلفنی هوشمند شاورنو می توانید به راحتی با متخصصین و مشاوران منتخب و حرفه ای خود مشورت کنید و کیفیت روابط خود را ارتقا دهید.

شاورنو
مشاوره
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
مشاوره آنلاین
مشاوره اینترنتی
مشاوره رایگان
مشاوره روانشناسی
مشاوره جنسی
سکس تراپی
مشاوره زناشویی
مشاوره خودارضایی
مشاوره پزشکی
مشاوره سلامت
مشاوره تحصیلی
مشاوره آموزشی
مشاوره فناوری
مشاوره قضائی
مشاوره حقوقی
مشاوره شغلی
مشاوره مالی
مشاوره تجاری
مشاوره ورزشی
مشاوره مذهبی
مرکز مشاوره
مرکز مشاوره تلفنی
اپلیکیشن مشاوره
اپلیکیشن مشاوره تلفنی
SHAVERNO