برخی از عبارات مهلک که زنان در گفتگو با یکدیگر به کار می برند و باید مواظب باشند که آیا این ها تحقیرهای عمدی است که ریشه در خشم آنان دارد و یا موارد دیگر:

  • همه مردها بچه هستند
  • مردان فقط به ارتباط جنسی علاقمند هستند
  • مردان فقط دوست دارند با رفیق هاشون خوش بگذرانند
  • مردان بیشتر به فکر پول درآوردن هستند تا تشکیل خانواده
  • مردان حرف نمی زنند
  • همه مردان به تربیت نیاز دارند