بسیاری از مواقع افراد می پرسند چگونه می توان خاطره ای را فراموش کرد؟

باید بدانید که چنین چیزی امکان پذیر نمی باشد اما می توان به نحوی از خاطرات فاصله گرفت. کافی است این بار که خاطره ای به ذهنتان می رسد و آن را دوست ندارید، شروع به پلک زدن کنید و به نقاط مختلف نگاه کنید. دلیل این رخداد این است که از آنجایی که وقتی به خاطره ای فکر می کنیم، در ذهنمان تجسم می کنیم، با این کار تجسم سازی ذهنی بر هم می خورد و زودتر از آن فکر خلاص می شوید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی


COPYRIGHT © 2020

ALL RIGHTS RESERVED FOR SHAVERNO.COM