با همسرتان مشکل دارید و می خواهید مدتی از او دور بمانید؟

به امید اینکه دلتنگتان شود و قدرتان را بداند؟ یا بفهمید هنوز او را دوست دارید یا نه؟

بدانید و آگاه باشید:

این یک تاکتیک منفی است و در بسیاری از مواقع همین جدایی کوتاه مدت به جدایی بلند مدت تبدیل می شود

چرا؟

اطرافیان بیشتر در جریان مشکلات قرار می گیرند و انگیزه حفظ آبرو از بین می رود و راهکارهای نامناسب نیز از سمت آشنایان ارائه خواهد شد. از دلتنگی خبری نخواهد بود. زمانی دلتنگی واقعی شروع می شود که فرد برای همیشه بداند چیزی را از دست داده است. 

در مدت جدایی به خاطر کمتر شدن مسئولیت و سپری کردن اوقات با دوستان و آشنایان، شادی بیشتری حس می شود و به اشتباه اینطور برداشت می شود که همسرم را به اندازه کافی دوست ندارم. 

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی