فراموش کردن خاطرات بد

آیا راهکاری برای رهایی از افکار آزارنده وجود دارد؟

بسیاری از مواقع افراد می پرسند چگونه خاطره ای را فراموش کنیم؟

باید بدانید که چنین چیزی امکان پذیر نمی باشد، اما می توان به نحوی از خاطرات فاصله گرفت. کافیست این بار که خاطره ای به ذهنتان می رسد و آن را دوست ندارید، شروع به پلک زدن کنید و به نقاط مختلف نگاه کنید.

از آنجایی که وقتی به خاطره ای فکر می کنیم در ذهنمان تجسم می کنیم. با این کار تجسم سازی ذهنی بر هم می خورد و زودتر از فکر خلاصی می یابید.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی

COPYRIGHT © 2020

ALL RIGHTS RESERVED FOR SHAVERNO.COM