فاطمه حسینی غفاری

هر دقیقه 4.500 تومان

درخواست مشاوره تلفنی
درخواست مشاوره حضوری
درخواست مشاوره تصویری
درخواست مشاوره گروهی

ساعات کاری فاطمه حسینی غفاری

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
08 الی 09
10 الی 11
14 الی 15
10 الی 11

بدون ساعت کاری
بدون ساعت کاری

09 الی 10

بدون ساعت کاری
08 الی 09
12 الی 13


فعالیتهای فاطمه حسینی غفاری

تعداد مشاوره

دیدگاه ها

امتیاز
کتاب ها

مقاله ها

1
9

 

درباره من


 • دکتری روانشناس بالینی و رواندرمانگر تحلیلی

زمینه های کاری

 • اختلال های شخصیت
 • اختلال های  خلقی و اضطرابی

کتاب ها و مقالات

 • محمد خانی، پروانه؛ دابسون، کیت؛ حسینی غفاری، فاطمه، مومنی، فرشته .(1390).مقایسه درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، درمان نوین شناختی رفتاری مبتنی بر پیشگیری و درمان معمول بر علایم افسردگی و سایر علایم روانپزشکی . مجله ر وانشناسی بالینی. سال سوم.شماره1، 19-26.
 • حسينی غفاری، فاطمه، محمد خانی، پروانه، پورشهباز، عباس و دولتشاهی، بهروز. (1392).اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر فراشناخت بر باورهای فراشناختی، کاهش نگرانی و حوزه های نگرانی اختلال اضطراب فراگیر. مجله ر وانشناسی بالینی. سال پنجم. شماره 1. 11-20.
 • حسينی غفاری، فاطمه، محمد خانی، پروانه، پورشهباز، عباس و دولتشاهی، بهروز، فرزانه محمدی. (1392). اثربخشی درمان فراشناختی روهی بر کاهش افکار اضطرابی وبهبود راهبردهای کنترل تفکر در بیماران مبتال به اختالل اضطراب فراگیر. نشریه علمی ـ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی.66-76.
 • حسينی غفاری، فاطمه . (1387).بررسي رابطه ميان سبك هاي فرزندپروری و كمالگرايي مثبت و منفی در دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد، سومين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده. دانشگاه شهيد بهشتی.
 • حسينی غفاری، فاطمه ، خرم آبادی ، راضیه. (1387). رابطه ميان نيازهای بنيادين گلاسر و باورهاي ارتباطی، سومين كنگره ملی آسيب شناسی خانواده. دانشگاه شهيد بهشتی.
 • حسينی غفاری، فاطمه ، خرم آبادی ، راضیه. (1387).رابطه ميان باورهای ارتباطی با سازگاري زناشويی، سومين كنگره ملی آسيب شناسی خانواده. دانشگاه شهيد بهشتی.
 • خرم آبادی ، راضیه، پوراعتماد، حمیدرضاو حسینی غفاری،فاطمه. (1387). مقایسه استرس والدگری میان مادران و پدران کودکان اتیستیک. همایش منطقه ای ازدواج و خانواده.
 • Mohammadkhani, P., Dobson, K. S., Ghafari, F.H. Poshtmashhadi, M. and Sajjadi, s. (2012). Additional Psychiatric Symptoms and Response to Treatment in a Sample of Iranian Recovered Depressed Patients. Iranian Journal of Clinical Psychology, 1, 1-7.
 • Mohammadkhani, P., Dobson, K. S., Amiri, M., and Ghafari, F.H. (2010). Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory in a sample of recovered Iranian depressed patients. International Journal of Clinical and Health Psychology, 10, 541-551.

افتخارات

 • کسب رتبه 1 در امتحان جامع دکتری روانشناسی بالینی
 • رتبه 5 در کنکور سراسری دکتری روانشناسی بالینی (بهمن 86)
 • رتبه 8 در کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد (شهریور 83)
 • روانشناس نمونه مرکز مشاوره دانشگاه تهران واحد چمران ( بهمن 89)

مدارک

 • دکتری روانشناس بالینی و رواندرمانگر تحلیلی

سوابق کاری

 • مرکز مشاوره
 • مجموعه شاورنو
 • مراکز مشاوره دانشگاه ها و کلینیک خصوصی