دکتر جواد خلعتبری - در یک نگاه:

دکترای تخصصی روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

عضو هيات علمی دانشگاه

مدرس دانشگاه
مدرس كارگاههای اموزشی
 سوپروايزر رواندرمانی


سوابق اجرایی دکتر جواد خلعتبری:


- مدیر مسوول فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
- سردبیر فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از سال 9444 تاسال 9445
- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از سال 9443 تا سال 9440
- مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از سال 9445 تا سال
9440
- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از سال 9440 تا سال 9444
9444/0/ - ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر از تاریخ 92
- مدیر عامل مؤسسه سلامت روان ایران از سال 9443 تا 9440
- عضو کمیته آموزش خلاقیت منطقه 0 سما از سال 9441 تاکنون
- عضو شورای آموزشی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون موارد خاص از سال 9444 تاکنون
- عضو شورای پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون مو.ارد خاص از سال 9444 تاکنون
- ناظر طرح های پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسون موارد خاص از سال 9444 تاکنون
- دبیر همایش ملی خون وانکولوژی واحد تنکابن سال 9440
-دبیرهمایش نقش فناوری الکترونیکی در سازمانهای عصر حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد
تنکابن 9440
- عضو مدعو سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی از سال 9441 تاکنون
- کارشناس امور اجتماعی رادیو تهران 9443 تا 9445
- کارشناس روانشناسی سیمای تبرستان سال 9445 تا 9440
- دبیر علمی همایش مهارتهای زندگی واحد تنکابن 9440
- رئیس باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزادسلامی واحد تنکابن از سال 9445 تا سال 9440
- عضو کمیته منتخب اساتید استان مازندران از سال 9441 تاکنون
- دبیر اجرایی مجمع متخصصین ایران در شهرستان رامسر از سال 9440 تاکنون
- عضو کارگروه بررسی توانایی علمی رشته علوم انسانی منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی از سال 9444
تاکنون)سرپرست گروه روان شناسی و علوم تربیتی(
- مسوول کمیته علمی و برنامه ریزی جشنواره سراسری نشریات دانشگاهی سال 9440
- عضو کمیته برگزاری کرسی های نظریه،نقد و مناظره منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی 9440 تاکنون


کتاب های تالیف شده دکتر جواد خلعتبری:
-9 آمار توصیفی و استنباطی،نشر ساد 9441
-0 روش تحقیق در علوم رفتاری ، نشر ساد )زیرچاپ(
-4 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی. نشرساد)زیرچاپ(
-3 روانشناسی رشد نشر ساد)زیرچاپ(
-5 روانشناسی تربیتی نشر ساد )زیر چاپ(
-0 روانشناسی فیزیولوزیک.نشرساد)زیرچاپ(
-0 نظریه های مشاوره و روان درمانی. نشر ساد 9444
-4 نظریه های شخصیت. نشر ساد 9444
-1 روشها و فنون مشاوره و راهنمایی. نشر ساد 9444
-92 کاربرد آزمونها در مشاوره. نشر ساد 9444
-99 مبانی مشاوره و راهنمایی. نشر ساد 9444
-90 بیش فعالی و روشهای درمان آن. نشر ساد 9441
-94 اختلال مهارتهای تحصیلی کودکان و نوجوانان..نشر ساد. )زیرچاپ(
-93 خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی 0)مشاوره(نشرپردازشگران 9444
-95 خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی 0)روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(
نشرپردازشگران. 9443
. -90 خلاصه مباحث کارشناسی علوم تربیتی ") 9جلد اول و دوم(". نشرپردازشگران" 9443
. -90 تست و متن خودآموز انگلیسی برای رشته های روانشناسی و علوم تربیتی"نشر هورتاش" 9444
. -94 آمار و روش تحقیق". نشرپردازشگران" 9444
. -91 خلاصه مباحث کارشناسی ارشد علوم تربیتی 0 ")روانشناسی تربیتی(. نشرپردازشگران " 9444
-02 پاسخ تشریحی سؤالات کارشناسی ارشدعلوم تربیتی 0 ")مشاوره،جلد اول و دوم-سوم(.
. نشرپردازشگران " 9443
-09 پاسخ تشریحی سؤالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 9" . )مشاوره،جلد اول-دوم-سوم(.
. نشرپردازشگران " 9443
-00 مصاحبه تشخیصی". نشر زیرین )زیرچاپ(
. -04 هفت سال کنکور ارشد آزاد روانشناسی کلیه گرایشها " نشر ساد" 94


کتاب های ترجمه شده توسط دکتر جواد خلعتبری:
-9 کاربرد آمار در کامپیوتر spss . ویراست " 92 نشر دواوین " تهران " 9440
. -0 اعتیاد از اصول تا عمل، کانون گسترش علوم تهران " 9442
. -4 تکنیکهای برقراری ارتباط با بیماران روانی " دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن " 9440
. سبب شناسی، پیشگیری اعتیاد و سوء مصرف مواد در جوانان و نوجوانان،" نشر دواوین، تهران 94


مقالات چاپ شده دکتر جواد خلعتبری در مجلات معتبر :
مقایسه اثر بخشی درمان های رفتاری - شناختی ، دارویی وتلفیقی بر علائم اضطراب صفت «-9
. فصل نامه پژوهش های دانشگاه آزاد واحد بجنورد، بهار 9443 » وحالت
تاثیر بکارگیری فن آوری اطلاعات درکارایی واثر بخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان «-0
فصل نامه فن آوری اطلاعات وارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، » مازندران
. پائیز 9441
فصل نامه » تاثیر داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی نوجوانان «-4
تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . . زمستان 9441
فصل نامه روان شناسی تربیتی » تاثیر آموزشی برنامه ی آمادگی ازدواج بر باورهای ارتباطی زوجین «-3
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن . . پائیز 9444
فصل نامه روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد » ارتباط بین تاب آوری روانی و رضایت از زندگی «-5
. اسلامی واحد تنکابن، بهار 9441
مقایسه اثر بخش روش های آموزشی مهارت ابراز وجود و حل مسئله بر سازگاری و پرخاشگری « -0
فصل نامه روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، پائیز. 9441 » دانش آموزان
تاثیر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت برتعهد شغلی کارکنان ورضایت ارباب رجوع در «-0
مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم » واحدهای درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان تهران
. استانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، پاییز 9440
مجله زن و جامعه » بررسی تاثیرایجاد دانشگاه آزاد اسلامی بر وضعیت آموزش و اشتغال زنان « -4
. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، 9441
مجله یافته نو » بررسی تاثیر بازی های پازلی رایانه ای برافزایش تجسم فضایی دانش آموزان «-1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت . )زیر چاپ(
مقایسه اثربخش فنون حساسیت زدایی تدریجی – جرأت آموزی و تلفیقی در درمان اختلال هراس « -92
فصل نامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال )زیر چاپ( » اجتماعی
مجله یافته نو دانشگاه » نقش مدیریت زمان بر عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن «-99
آزاد اسلامی واحد مرو دشت )زیر چاپ(
فصل نامه اصول بهداشت روانی » رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس با وانمود گرایی «-90
. دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 9441
اثر بخشی درمان شناختی ، رفتاری ودارو درمانی در کاهش علائم وسواس فکری بیماران «-94 OCD »
. فصل نامه معارف اسلامی قم، 9444
اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت خشم بر کنترل خود و نظم دهی خشم تکانشگری مادران دانش «-93
. فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان، 9444 » آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر رشت
مقایسه افسردگی و اضطراب واسترس در مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر مبتلا و غیر مبتلا به «-95
HIV/AIPS مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان )زیر چاپ ( »
فصل نامه تعلیم وتربیت پژوهشگاه مطالعه » تأثیر آموزش مهارت های زندگی به هوش هیجانی «-90
آموزش و پرورش )زیر چاپ(
برسی رابطه عزت نفس و سطح دلبستگی و احساس تنهایی در دانش آموزان ناشنوای مقطع «-90
مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران ، انستیتو روان پزشکی تهران مرکز » ابتدایی شهر رشت
تحقیقات بهداشت روان )زیر چاپ(
بررسی اثربخشی آموزشی راهبردهای برنامه ریزی تحصیلی، کلاسی «-94 NLP بربهبود عزت نفس
مجله دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی » اعضای موسسه سالم اندیشهای خلاق
واحد خوراسگان )زیر چاپ(
-91 ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی پیک پزشکان امروز سال سوم شماره 49 » اسکیزوفرنی «
آبان . 9444
. ماهنامه کودک ، 9444 » کودک و یاد گیری زبان « -02
ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی، پیک پزشکان امروز )زیرچاپ( » چرا تنبیه « -09
ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی پیک پزشکان » بررسی رابطه برونگرایی و گرایش به اعتیاد « -00
امروز )زیرچاپ(
تعیین اثربخش آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت عمومی « -04
ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی پیک پزشکان امروز)زیرچاپ( » دانشجویان
ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی » طراحی و تدوین برنامه های آموزشی ابراز وجود دانش آموزان «-03
پیک پزشکان امروز)زیرچاپ(
ماهنامه کودک شماره 50 ،شهریور،. 9444 » سندرم پاهای بی قرار «-05
ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی پیک پزشکان امروز)زیرچاپ( » درمان بیش فعالی « -00
ماهنامه خانواده مطهر » اثربخشی آموزش مهارت های خود آگاهی بر اعتماد به نفس نوجوانان «-00
9444
ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی پیک پزشکان امروز)زیرچاپ( » لکنت زبان « -04
اثر بخشی درمان شناختی ، رفتاری بربهبود عملکرد تطابقی نوجوانان پسرمبتلابه وابستگی بامواد «-01
. مجله یافته های نو در روان شناسی، 9441 »
ماهنامه خبری – علمی –پژوهشی پیک پزشکان » همبستگی بین استرس وترس اجتماعی «-42
. امروز،سال پنجم؛شماره 35 ؛ بهمن 9441
ماهنامه خبری – علمی – » عزت نفس سالمندان و رابطه آن با سازگاری عاطفی و اجتماعی «-49
. پژوهشی پیک پزشکان امروز،سال چهارم؛شماره 32 ؛ شهریور 9441
مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی شناختی –رفتاری در گروه های اجتماع مدار و معتادان گمنام بر «-40
. مجله علمی –پزشکی اهواز، دوره 1 ؛ شماره 0؛ سال 9441 » گرایش به مصرف مواد افیونی
پیک پزشکان امروز، سال ،» رابطه حمایت اجتماعی و علاقمندی به رشته تحصیلی با سلامت روان « -44
. سوم، شماره 01 ، شهریور، 9444
-43 اثربخشی آموزش ابراز وجود ودرمان شناختی – رفتاری بر افزایش رضایت شغلی و کاهش
.9444 ، فرسودگی شغلی،پیک پزشکان امروز،سال سوم،شماره


مقالات ارائه شده دکتر جواد خلعتبری در همایش های داخلی:
ارائه مقاله دراولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای با عنوان ؛بحران زلزله و دیگر
. عوامل ایجاد کننده استرس وتبیین روانشناختی آن ، 9445
ارائه مقاله و سخنرانی بررسی عوامل محیطی و فردی ایجاد کننده استرس در همایش استرس
. و روش های مقابله باآن ؛دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر؛ 9404
ارئه مقاله و سخنرانی در دومین کنگره روانشناسی بالینی با عنوان ؛مقایسه اثر بخشی درمان
شناختی آرامیدگی عضلاتی وکنترل تنفس بر اضطراب امتحان دانشجویان ،دانشگاه علوم
. بهزیستی ؛ 9449
ارائه مقاله و سخنرانی )در همایش بهداشت روانی با عنوان ؛ بررسی میزان انگیزش مذهبی و
رابطه آن با احساس فشار روانی و کیفیت بکارگیری راهبردهای مقابله با استرس ،تنکابن
.9440؛
ارائه مقالات و سخنرانی در همایش نظریه های یاد گیری با عنوان ،تبیین استرس و اضطراب از
. دیدگاه نظریه های یاد گیری ودرمانهای برخاسته ازآن ،تنکابن ، 9400
ارائه مقاله و سخنرانی در همایش کودک و خانواده ) 9( با عنوان ؛جهت گیری نقش جنسی و
. تأثیرآن در شکوفایی آن ،تنکابن ، 9404
ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان بررسی آموزش مصون سازی در
. مقابل استرس بر کاهش تعارضات زناشویی . واحد تنکابن، بهار 9440
تأثیر نمایش عروسکی « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
واحد تنکابن، بهار 9440 » برپرخاشگری کودکان
اثر بخشی مهارت های زندگی « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
واحد تنکابن؛ بهار 9440 » برمنبع کنترل دختران نوجوان
اثر بخشی مهارت های زندگی « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
. واحد تنکابن، بهار 9440 » برسلامت روان دختران نوجوان
بررسی تأثیر شناخت درمانی در « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
. واحد تنکابن، بهار 9440 » میزان کاهش اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان تهران
مهارت های زندگی در یک نگاه « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
. واحد تنکابن، بهار 9440 »
رابطه استرس شغلی و میزان « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
اضطراب کارکنان شهرداری تهران وتعیین اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در کاهش آن
. واحد تنکابن، بهار 9440 »
اثر بخشی مهارت های زندگی « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
. واحد تنکابن ،بهار 9440 » بر خشونت خانگی در دانشجویان متأهل دانشگاه های تهران
رابطه بین سبک دلبستگی و « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
واحد تنکابن؛ » ساختار خانواده با خشونت خانگی در دانشجویان متأهل دانشگاه های تهران
. بهار 9440
رابطه بین باورهای غیر منطقی « ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی با عنوان
واحد » ،میزان درآمد و احساس فشارروانی با افسردگی زنان در شرف طلاق در شهررشت
. تنکابن، بهار 9440
واحد تنکابن، بهار 40 » مقایسه میزان رضایت زناشویی در افراد دارای اسنادی مختلف « .
-94 ارائه مقاله و سخنرانی همایش منطقه گفتمان نواندیش و نوآوری فرهنگی با عنوان تحلیل روان
شناختی گفتمان بر اساس نظریه تحلیل تبادلی،تنکابن 9440
-91 ارائه مقاله و سخنرانی در همایش ملی روان درمانی و مشاوره نظریه پردازی و کاربردی با عنوان
)نقش درمان شناختی رفتاری بر رشد خود پنداری جنسی زنان متأهل(دانشگاه آزاداسلامی واحد
رودهن، . 9440
-02 ارائه مقاله و سخنرانی در همایشملی آسیب شناسی روانی اجتماعی با عنوان درام درمانی با رویکرد
الگوهای حرکتی نمایشی مدیریت پرخاشگری در ناشنوایان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، . 9440
-09 ارائه مقاله و سخنرانی در همایش استانی پیشگیری اولیه اعتیاد با عنوان رابطه بین اعتماد
بنفس،تیپ شخصیتی D . و برونگرایی با گرایش به مواد مخدر استانداری گیلان، 9441
-00 ارائه مقله و سخنرانی در همایش کشور دانشجویی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با عنوان) تعیین
اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت عمومی دانشجویان( تهران
مهر 9441
-04 ارائه مقاله و سخنرانی در سومین سیمینار ایدز ایران با تدوین برنامه رفتار درمانی عقلانی-
هیجانی وبررسی تأثیر آن بر تاب اوری و سلامت روانی افراد مبتلا به اچ-ای وی)ایدز(، آذر 9444
-03 ارائه مقاله و سخنرانی در همایش نقش فناوری الکترونکی در سازمانهای عصر حاضر همایش منطقه
ای با عنوان شناسایی تحولات سیستم های یاددهی- یادگیری با توجه به توسعه ICT در دانشگاه ها از
. دیدگاه استادان دانشگاها . تنکابن، اسفند 9440


مقاله های لاتین دکتر جواد خلعتبری:


“Survey of sex therapy with behavioral-cognitive approach on the sexual dysfunctional disorder of women between (02-92) in Tehran (0220-0220)” accepted 4rd congress on women’s mental health 0224. Australia
“Relation between attachment style and family structure with domestic violence and determine effect living training skills for control in the married student women’s university of Tehran 0220-0220. “Accepted 4rd international congress on women’s mental health 0224. Australia
“Interaction between introversion extroversion and self-confidence on changing tested sexuality.” Accepted xxix congress international of psychology Germany.
“Efficacy of stress in occultation training in smell oration of depression and anxiety in multiple sclerosis.” Accepted xxix congress international of psychology Germany.
“Survey of effect sex therapy with behavioral approach on the sexual dysfunctional disorder of women between (02-92) in Tehran.” Accepted xxix international congress international of psychology, berlin. Germany.
“Relation between self-steam and self-monitoring of student with whith their education improvement.” Accepted international technology education and development conference 0292 valancia spain.
“Efficacy of cognitive and metacognitive strategy on educational progress of second year students in ramsar’s high school.” Accepted international technology education and development conference 0292 valancia spain.
“Comparison of effectiveness of the three methods brain storming synaptic and educative on increasing creative thought in female students.” Accepted international education and development conference 0292
valancia spain.
“Survey of influence of cognitive therapy principle and techniques training and subjects’ self-help to anxiety girl’s students high school Tehran, international conference Poland 0292.
“Effect of treatment group of self-steam self-assertiveness and self-monitoring among of (94-42 ages) youngest suffering from movemenal
physical disabilities.” Accepted the second joint international conference of the Hong Kong 0292.
“The effect of emotional intelligence on satisfaction of life and determining the effectiveness of teaching communication skills on them.” Accepted international conference Poland 0292.
“Comparison of effectiveness in muscles relaxation training and respiration control of reduction of tension headache in tooba clinic in sari.” Accepted international conference Austria 0292.
The effect of emotional intelligence on satisfaction of life and determine the effectiveness of teaching communication skills on them.” accepted international conference Austria 0292.
The effectiveness of life skills training on mental health and locus of control in adolescents.” Accepted international conference Austria 0292.
“The effect of instruction of individual cognitive therapy and group cognitive therapy on improvement of self-esteem and diminishing of tendency for using drugs and opium in the people who are addicted to drugs in Guilan.” Accepted the second joint international conference of the Hong Kong 0292.
“A review on academic researches and their applicability in Islamic Republic of IRan education system.” Accepted international conference Spain 0299.
“4-stage abased learning method in preventing drug abuse on novel psychologies principles for students.” Accepted international conference Spain 0299.

مقاله های دکتر جواد خلعتبری:


طرح های پژوهشی دکتر جواد خلعتبری:
-9 مجری طرح پژوهشی رابطه بین مطالعه های هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارشناسی دانشگاه های
آزاد اسلامی غرب مازندران واحد تنکابن 9444 .
-0 همکار طرح پژوهشی در هنجاریابی آزمون هیجان خواهی مثبت ومنفی پاناس واحد تنکابن 9444 .
-4 ناظر طرح پژوهشی ارائه مدلی برای بهره وری کارکنان منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
9441 .
-3 ناظر طرح پژوهشی مقایسه اثربخشی درمان شناختی، رفتاری شناختی و تلفیقی بر فرسودگی شغلی
واحد تنکابن 9441 .
-5 ناظر طرح پژوهشی علل اپوزیسیون سازی در فرهنگ سیاسی ایران و تاثیر آن بر تحقق سند چشم
انداز افق 9323 -مجمع تشخیص مصلحت نظام – کمیسیون موارد خاص 9444 .
-0 مجری طرح پژوهشی طراحی وآموزش دوره مبلغین سند چشم انداز افق 9323 -مجمع تشخیص
مصلحت نظام – کمیسیون موارد خاص . 9441
-0 مجری طرح پژوهشی هنجاریابی هوش آزمایی انفرادی پووتئوس در غرب استان مازندران،دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تنکابن 9400
-4 مجری طرح پژوهشی رابطه بین انگیزش مذهبی و احساس فشار روانی و راهبردهای مقابله با
استرس،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 9403
-1 مجری طرح پژوهشی رابطه بین تکلم و خلاقیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 9400


کارگاه های آموزشی دکتر جواد خلعتبری:
. -9 مهارت های تعلیم وتربیت ) 9(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال 9443
. -0 مهارت های تعلیم وتربیت ) 0(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال 9443
. -4 حقوق مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراعات دانشگاه آزاد واحد چالوس سال 9440
-3 آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی )تشویق مقالات ( دانشگاه آزاد واحد چالوس سال
.9440
. -5 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد واحد چالوس سال 9440
. -0 مدیریت آموزش عالی سازمان مرکزی دانشگاه سال 9440
. -0 سبک های یادگیری وروش های مطالعه اثربخش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال 9440
. -4 مدیریت ریسک دانشگاه آزاد واحد چالوس سال 9444
. -1 پیشگیری اولیه از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان سال 9441
. -92 انگیزش ویاددهی اثربخش دانشگاه آزاد واحد تنکابن سال 9440
. -99 آمار مقدماتی دانشگاه آزاد واحد تنکابن سال 9440
-90 آشنایی با نرم افزار SPSS . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن سال 9440
. -94 مدرس کارگاه های روش تحقیق دانشگاه آزاد واحد رامسر سال 9444
. -93 مدرس کارگاه آمار مقدماتی وپیشرفته دانشگاه آزاد واحد رامسر سال 9444
. -95 مدرس کارگاه روان شناسی، تربیتی دانشگاه آزاد واحد رامسر سال 9441
. -90 مدرس کارگاه تحلیل سئوال های امتحان دانشگاه آزاد واحد رامسرسال 9441
-90 مدرس کارگاه مدیریت استرس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه 4 تابستان 9441 سواد
کوه.
-94 مدرس کارگاه رفع معارضات زناشویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه 4 تابستان 9441
سواد کوه.
. -91 مدرس کارگاه روان شناسی صنعتی وسازمانی وزارت نفت تهران سال 9445
. -02 مدرس کارگاه روش تحقیق دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه آزاد واحد تنکابن سال 9440
. -09 مدرس کارگاه روش تحقیق تحقیق دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه آزاد واحد تنکابن سال 9441
. -00 مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد واحد چالوس سال 9440
-04 مدرس کارگاه مهارتهای دهگانه زندگی تنکابن )مرکز آرامش ( 9410
-03 مدرس مشاوره ازدواج و زوج درمانی تنکابن و تهران ، آمل 9410 و 9414
-05 مدرس کارگاه طرحواره درمانی تهران ، تنکابن ، آمل 9410 و 14
-00 مدرس کارگاه حل تعارضات بین زوجین )تهران ( 9410 و 9414


برخی از افتخارات دکتر جواد خلعتبری :
. -9 پژوهشگرنمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن " 9441
. -0 پژوهشگرنمونه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی " 9440
. -4 جوان ترین چهره ماندگار استان مازندران " 9440
. -3 استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن " 9444
-5 فارغ التحصیل رتبه 9 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در مقطع
. کارشناسی ارشد " 9401