کودکان را برای امتحان زندگی آماده کنیم، نه یک زندگی که شامل امتحانات مدرسه می باشد. حل کردن مشکل ارتباطی کودکان با هم کلاسی هایشان مهمتر از حل کردن مشکل ریاضی آنها می باشد.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی