دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري

Civil Aviation Directives (CAD)

شيوه نامه 9002

CAD 9002

دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور

Remotely Piloted Aircraft Operation Procedure

- كليات
مطابق با قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپيمايي كشوري )مصوب تير ماه 1328 ( و آيين نامه مديريت و ساماندهي وسايل
پرنده فوق سبك غيرنظامي مصوب 24 / 05 / 1386 هيأت محترم وزيران، و دستورالعمل شماره 52 شوراي امنيت كشور
)ساماندهي چگونگي بكارگيري پهپادها با كاربرد غيرنظامي( اين سند بعنوان شيوهنامه اجرايي آيين نامه مذكور و به منظور
نظارت بر فعاليت كليه بهره برداران و كاربران پهباد و مجوزهاي لازم وعمليات پرواز اين نوع از وسايل پرنده در حوزه
غيرنظامي مي باشد.

 


1 - 1 - هدف
هدف از تدوين اين سند، ايجاد يكپارچگي جهت پذيرش پهباد و عمليات پرواز ايمن اين نوع از وسايل پرنده و توسعه زير
ساختها جهت طراحي و ساخت اين نوع وسايل پرنده در كشور مي باشد.
اين شيوه نامه در جهت تحقق اهداف ذيل و نظارت عاليه بر عمليات پهپادها با كاربرد غيرنظامي ) UAS ( تهيه شده است:
نظارت بر فعاليت پروازي پهپادها با كاربرد غيرنظامي.
توسعه زيرساخت هاي مناسب جهت استفاده از مزاياي بكارگيري پهپادهاي غيرنظامي.
ارتقاء ايمني كليه پروازها در فضاي كشور
ساماندهي عمليات پرواز پهپادهاي غيرنظامي به منظور پيشگيري از بروز سوانح احتمالي و ايجاد مخاطرات امنيتي.
ايجاد بانك اطلاعاتي پهپادهاي غيرنظامي در كشور.

 


1 - 2 - حدود
دامنه كاربرد اين شيوهنامه در خصوص فعاليت پهپادها در موارد ذيل مي باشد:
عمومي
 آموزشي
تفريحي و سرگرمي
خدماتي
شيوه نامه 9002 - دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور
4 مهرماه 97 ويرايش 01
1 - 2 - 2 - 1 - پايش عبور و مرور زميني و دريايي
1 - 2 - 2 - 2 - مقابله با آتش سوزي
1 - 2 - 2 - 3 - تجسس، نجات و امداد رساني
1 - 2 - 2 - 4 - پايش شرايط جوي )آب و هوا(
1 - 2 - 2 - 5 - پايش اقدامات مرتبط با بلاياي طبيعي ) زلزله، سيل، آتش سوزي، طوفان و ... (
1 - 2 - 2 - 6 - حفاظت از محيط زيست
1 - 2 - 2 - 7 - خدمات كشاورزي
1 - 2 - 2 - 8 - زمين شناسي و اكتشاف معدن
1 - 2 - 2 - 9 - فيلمبرداري، عكسبرداري و نقشه برداري
1 - 2 - 2 - 10 - پايش خطوط آب و برق و گاز
1 - 2 - 2 - 11 - علمي و تحقيقاتي
1 - 2 - 2 - 12 - حمل بار و پست
1 - 2 - 2 - 13 - ديگر خدمات تفريحي،گردشگري، ورزشي مورد تاييد سازمان
تحقيقاتي

 


1 - 3 - مسئوليت اجرا
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مي باشد.

 


1 - 4 - انتشار، كنترل و توزيع سند
كنترل، انتشار و توزيع اين شيوهنامه برعهده دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت بوده و از طريق "سامانه قوانين و
مقررات" موجود در سايت سازمان بهصورت طبقهبندي شده در اختيار كاربران درون سازمان قرار ميگيرد.
شيوه نامه 9002 - دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور
5 مهرماه 97 ويرايش 01

 


1 - 5 - تعاريف
در اين شيوهنامه، واژه هاي زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند:
ماده 2 : در اين دستورالعمل اصطلاحات ذيل در معاني تعريف شده به كار مي روند:


سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران


شركت : شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران


پهپاد غيرنظامي : يك وسيله پرنده كنترل از راه دور كه از يك ايستگاه خلبان دور كنترل مي گردد. دسته بندي)كلاس(
پهپادها بر اساس حداكثر وزن برخاست مطابق پيوست يك مي باشد.


عمليات تجاري: عملياتي است كه به موجب آن استفاده از پهپادهاي غيرنظامي با قصد كسب درآمد انجام مي گردد.


خلبان/ اپراتور پهپاد: خلبان/اپراتور وسيله پرنده كنترل از راه دوري كه توسط بهره بردار انتخاب شده و مسئوليت
فرماندهي و انجام پرواز ايمن با پهپاد را بر عهده دارد.


طرح پرواز : اطلاعاتي كه به واحد ATS (Air Traffic Services) ارائه شده و متناسب با پرواز درخواستي يا بخشي
از يك پرواز پهپاد مي باشد.


سقف پرواز : حداكثر ارتفاع از سطح زمين يا دريا است كه يك پهپاد مجاز است تحت ضوابط اين دستورالعمل پرواز
نمايد.


شعاع عمل : حداكثر فاصله اي است كه يك پهپاد مجاز است تحت كنترل خلبان به پرواز در آيد.
مناطق تفريحي و ورزشهاي هوايي: مناطقي با شعاع عمل و ارتفاع پروازي مشخص و محدود براي فعاليت پروازي
پهپادها با مقاصد غير تجاري كه به تاييد دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مي رسد.
مناطق پرواز ممنوعه و محدوده : مناطقي است كه مشخصات اين مناطق در كتاب اطلاعات هوانوردي كشور ) AIP )
درج شده است و پرواز در آنها كاملا ممنوع بوده و يا تحت شرايط خاصي و با هماهنگي با واحدهاي پدافندي و مراقبت
پرواز امكانپذير است.
مالك: شخصي حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور، و بر اساس اسناد، مالكيت وسيله پرنده كنترل
از راه دور را در اختيار دارد.
بهرهبردار: شخصيت حقيقي و يا حقوقي كه با استفاده از پهپاد به ارايه خدمات مي پردازد.
شيوه نامه 9002 - دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور
6 مهرماه 97 ويرايش 01

 


1 - 6 - اختصارات:
ATC: Air Traffic Control
CAD: Civil Aviation Directive
UAS: Unmanned Aircraft System

 

CAD_9002.pdf

دانلود نسخه کامل دستورالعمل جدید عملیات پهپاد