بیمه شخص ثالث


فرم درخواست بیمه شخص ثالث

راهنمایی: 02128425661 داخلی 0


  • {{value}}
نوع فرم را انتخاب کنید.
نام مالک وسیله نقلیه را بنویسید. نام مالک وسیله نقلیه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی مالک وسیله نقلیه را بنویسید. نام خانوادگی مالک وسیله نقلیه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی مالک را بنویسید. کد ملی مالک را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی مالک را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
نام بیمه گذار را بنویسید. نام بیمه گذار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام شخصی که می خواهید بیمه به نام او صادر شود

نام خانوادگی بیمه گذار را بنویسید. نام خانوادگی بیمه گذار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام خانوادگی شخصی که می خواهید بیمه به نام او صادر شود

کد ملی بیمه گذار را بنویسید. کد ملی بیمه گذار را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی بیمه گذار را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

کد ملی شخصی که می خواهید بیمه به نام او صادر شود

برند خودرو را انتخاب کنید.
تعدا سیلندر را انتخاب کنید.
سال ساخت خودرو را بنویسید. سال ساخت خودرو را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیا سابقه بیمه دارید؟ را انتخاب کنید.
تاریخ سر رسید بیمه قبلی را بنویسید. تاریخ سر رسید بیمه قبلی را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ سر رسید بیمه قبلی معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/05/11

در صورتی که قبلا بیمه داشته است، تاریخ سر رسید آن را بنویسید. در غیر اینصورت لازم نیست چیزی بنویسید.

نوع بیمه نامه قبلی؟ را انتخاب کنید.

در صورتی که قبلا بیمه داشته است، نوع آن را انتخاب کنید. در غیر اینصورت لازم نیست این فیلد را انتخاب کنید.
بیمه های زیر یکسال، کوتاه مدت حساب می شوند.

درصد تخفیف بیمه قبلی را انتخاب کنید.

در صورتی که قبلا بیمه داشته است، درصد تخفیف آن را انتخاب کنید. در غیر اینصورت لازم نیست این فیلد را تکمیل کنید.

درصد تخفیف حوادث راننده را انتخاب کنید.

در صورتی که قبلا بیمه داشته است، درصد تخفیف آن را انتخاب کنید. در غیر اینصورت لازم نیست این فیلد را تکمیل کنید.

تعداد خسارات مالی را انتخاب کنید.
تعداد خسارات جانی را انتخاب کنید.
تعداد خسارات راننده را انتخاب کنید.
بارگذاری روی کارت ماشین را انتخاب کنید.
بارگذاری پشت کارت ماشین را انتخاب کنید.
کد شاورنو را بنویسید. کد شاورنو را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

غیر ضروری


کمی صبر کنید...